• Wybierz markę:

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Art. 13 RODO)

  1. Firma Dukiewicz SP.J. z siedzibą w Warszawie 04-190 ul. Jubilerska 6, , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000063176,  NIP:113 00 70 620 REGON: 0104227038  jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
  2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email: rodo@dukiewicz.pl, telefonicznie pod numerem 22 5151100 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres email: rodo@dukiewicz.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  4. Podane danych osobowych przetwarzane są celu:

4.1. w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.3. w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych i reklamowych– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

  1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

6.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

6.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

6.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

6.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

6.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

6.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

6.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

6.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

6.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

6.10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.1.Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych o których mowa w pkt. 6, można złożyć:
a). w formie pisemnej na adres: ;

Dukiewicz SP.J. z siedzibą w Warszawie 04-190  ul. Jubilerska 6

b). drogą e-mailową na adres: rodo@dukiewicz.pl

7.2. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

7.2.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

7.2.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

7.2.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

7.3. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

7.4. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

POLITYKA COOKIES

Czym są
Cookies to małe pliki tekstowe zapisane na komputerze użytkownika lub urządzeniu mobilnym w trakcie odwiedzania naszej strony.

Do czego służą
Cookies są przez nas wykorzystywane w celu zapewnienia jak najlepszej jakości naszego serwisu. Ta strona wykorzystuje pliki cookie, również innych podmiotów, w celu przesyłania spersonalizowanych informacji promocyjnych.

Typy cookie
Cookies mają następujące kategorie.
• Cookies sesyjne. Te cookies są automatycznie zamykane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika.
• Cookies trwałe. Cookies, które są zapamiętywane w urządzeniu użytkownika aż do upłynięcia określonego terminu (w zakresie minut, dni lub lat od utworzenia/aktualizacji cookie).
• Cookies innych podmiotów. Cookies zapamiętywane w imieniu podmiotów współpracujących z Serwisem jak np. Youtube, Facebook, Google oraz podmiotów, które prowadzą na stronach Serwisu kampanie reklamowe.
Można kontrolować i usuwać pojedyncze pliki cookie w ustawieniach większości przeglądarek. Może to jednak powodować utrudnienia we właściwym korzystaniu z niektórych funkcji naszej stron. Aby dowiedzieć się więcej można wejść na stronę www.wszystkoociasteczkach.pl lub www.aboutcookies.org

 

Copyright © Dukiewicz 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Site by Pure Web
Wybierz markę: